Litmus indicator

Số CAS: 1393-92-6

Litmus là một hỗn hợp hòa tan trong nước của các loại thuốc nhuộm khác nhau được chiết xuất từ ​​địa y. Nó thường được hấp thụ trên giấy lọc để tạo ra một trong những dạng chất chỉ thị pH lâu đời nhất, được sử dụng để kiểm tra độ axit của vật liệu.

Công dụng chính của quỳ là để kiểm tra dung dịch có tính axit hay bazơ. Giấy quỳ ướt cũng có thể được sử dụng để kiểm tra các chất khí hòa tan trong nước có ảnh hưởng đến độ axit hoặc độ kiềm; chất khí tan trong nước và dung dịch thu được làm đổi màu giấy quỳ. Ví dụ, khí amoniac, có tính kiềm, làm xanh giấy quỳ đỏ.

Litmus indicator có thể mua ở đâu ?

Hiện nay Hanimexchem có phân phối bán buôn và cung cấp bán lẻ hóa chất trên tất cả tỉnh thành phố toàn quốc.

  • !
  • 1
  • !
  • !
  • !
  • !
  • !
  • !
  • !

Tag: litmus indicator

About admin