5 quyển sổ tay hóa chất yêu thích

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất_tập 1 pdf

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất_Tập 1 giới thiệu những nội dung sau: Những tính chất hóa lý cơ bản của một số chất và thủy động lực học và các quá trình thuỷ cơ.

Sách là tài liệu tham khảo, học tập cho cán bộ giảng dạy cho sinh viên, học sinh, cán bộ phòng thí nghiệm của các ngành hóa, thực phẩm… trong các trường Đại học và chuyên nghiệp.

Link download pdf: https://www.academia.edu/12116427/s%E1%BB%95_tay_qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_t%E1%BA%ADp_1

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất_tập 2

link: https://www.academia.edu/12116613/s%E1%BB%95_tay_qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_t%E1%BA%ADp_2

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất_tập 3

https://tailieu.vn/doc/qua-trinh-va-thiet-bi-cong-nghe-hoa-hoc-va-thuc-pham-tap-3-truyen-khoi-tai-ban-lan-thu-bay-pha-1929277.html

Sổ tay thiết kế thiết bị hóa chất và chế biến thực phẩm đa dụng

https://www.ebookbkmt.com/2020/11/sach-scan-so-tay-thiet-ke-thiet-bi-hoa.html

Sổ tay pha chế hóa chất pdf

https://www.academia.edu/7426721/SO_TAY_PHA_CHE_HOA_CHAT

About admin