Tìm Hiểu Về Công Nghiệp Hóa Hiện Tại Ở Nước Ta

Tìm Hiểu Về Công Nghiệp Hóa Hiện Tại Ở Nước Ta

Đối với các nước có nền kinh tế kém phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội như nước ta, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội phải thực hiện từ đầu, từ không đến có, từ gốc đến ngọn thông qua công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mỗi bước tiến của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một bước tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì

Từ cuối thế kỷ thứ XVIII đến nay, trong lịch sử đã diễn ra các loại công nghiệp hoá khác nhau: Công nghiệp hoá tư bản chủ nghĩa và công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. Các loại công nghiệp hoá này, xét về mặt lực lượng sản xuất, khoa học và công nghệ là giống nhau. Song chúng có sự khác nhau về mục đích, về phương thức tiến hành, về sự chi phối của quan hệ sản xuất thống trị. Công nghiệp hoá diễn ra ở các nước khác nhau, vào những thời điểm lịch sử khác nhau, trong những điều kiện kinh tế – xã hội khác nhau, do vậy nội dung khái niệm có sự khác nhau.

Tuy nhiên, theo nghĩa chung, khái quát nhất, công nghiệp hoá là quá trình biến một nước có nền kinh tế lạc hậu thành một nước công nghiệp.

Kế thừa có chọn lọc và phát triển những tri thức của văn minh nhân loại về công nghiệp hoá vào điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta hiện nay, Đảng ta nêu ra quan niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa như sau: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội, từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Quan niệm nêu trên cho thấy, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta phải kết hợp chặt chẽ hai nội dung công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong quá trình phát triển. Quá trình ấy, không chỉ đơn thuần phát triển công nghiệp mà còn phải thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong từng ngành, từng lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo hướng kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Quá trình ấy không chỉ tuần tự trải qua các bước cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá, mà còn sử dụng kết hợp kỹ thuật thủ công truyền thống với công nghệ hiện đại, tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở những khâu có thể và mang tính quyết định.

Do những biến đổi của nền kinh tế thế giới và điều kiện cụ thể của đất nước, công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta có những đặc điểm chủ yếu sau đây:

– Công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

– Công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức.

– Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

– Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế và Việt Nam tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhiệm vụ của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của nước ta trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0

       Trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, để giải quyết được nhiệm vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, ta phải giải quyết được các vấn đề sau:

       Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta có thể rút ngắn thời gian nếu chúng ta sẵn sàng và chủ động hơn nữa trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển và lan tỏa mạnh mẽ. Phát triển những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ tiên tiến, đặc biệt công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và tự động hóa (trí tuệ nhân tạo), tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức độ cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, từng bước tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

          Phải nắm bắt thời cơ, khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghiệp hóa ở nước ta phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ cơ bản: chuyển từ kinh tế nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0. Hai nhiệm vụ đó phải phát triển đồng thời, lồng ghép vào nhau, hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau. Để làm được nhiệm vụ đó, tri thức và công nghệ mới của thời đại phải được áp dụng triệt để, các ngành công nghiệp và dịch vụ dựa vào tri thức cũng cần đẩy mạnh phát triển.

          Chủ động hội nhập quốc tế kết hợp với năng lực nội sinh của dân tộc. Yếu tố quyết định đối với năng lực nội sinh là văn hóa, giáo dục, khoa học, cũng tức là sức mạnh tinh thần và trí tuệ dân tộc. Đặc biệt đổi mới tư duy kinh tế theo kịp sự phát triển của thời đại. Phát triển kinh tế phải lấy hiệu quả làm đầu, sản xuất những gì có hiệu quả cao nhất do có lợi thế so sánh để đổi mới và sẵn sàng thay đổi để hội nhập. Phải kết hợp chặt chẽ các yếu tố tài nguyên, con người với tri thức và công nghệ hiện đại để chọn những ngành, những sản phẩm có nhiều lợi thế cạnh tranh, đem lại hiệu quả cao nhất. Công nghiệp hóa là sử dụng tri thức và khoa học công nghệ mới nhất để hiện đại hóa nền kinh tế, chuyển nền kinh tế từ chất lượng, hiệu quả thấp sang nền kinh tế chất lượng, hiệu quả cao và trên cơ sở tiếp cận với công nghiệp 4.0. Vì vậy, công nghiệp hóa phải đi liền với hiện đại hóa. Công nghiệp hóa ngày nay phải là công nghiệp hóa dựa vào tri thức và từng bước thực hiện cuộc cách mạng công nhiệp 4.0.

          Nhanh chóng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hình thành mạng xa lộ thông tin quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực, phát triển công nghệ thông tin, nhất là công nghệ phần mềm và tự động hóa (trí tuệ nhân tạo) để phát triển tất cả các lĩnh vực, dịch chuyển nhanh cơ cấu kinh tế. Công nghệ thông tin là chìa khóa để đi vào kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0.

           Tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ mới của thế giới vào nước ta phải chọn lọc và vận dụng phù hợp với hoàn cảnh của nước nhà, nhằm đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất. Phải có bước đi thích hợp, đi nhanh nhưng thận trọng, vừa có nhảy vọt vừa có tuần tự, cân nhắc kỹ nhảy vọt, phát triển tuần tự, tận dụng công nghệ truyền thống một cách tối ưu, để có thể phát triển chung cả mạng lưới các ngành, hiện đại nhưng phải đồng bộ, hài hòa nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phát triển.

           Quá trình thu hút vốn FDI phải đi đôi với quá trình chuyển giao công nghệ và nhanh chóng nội địa hóa công nghiệp hỗ trợ, đáp ứng đòi hỏi của nhà đầu tư và đồng thời phát triển công nghệ trong nước. Trường hợp Samsung là một điển hình, doanh nghiệp trong nước phải tranh thủ đáp ứng những đòi hỏi của Samsung để trở thành nhà cung cấp linh kiện cấp 1 cho tập đoàn. Chúng ta phải nhanh chóng thay đổi, học hỏi, tiếp thu công nghệ, làm chủ công nghệ cuối cùng là sáng tạo công nghệ.

       Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nội địa hóa các sản phẩm hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa đất nước. Tranh thủ thu hút lực lượng khoa học công nghệ việt kiều từ các nước tiên tiến phục vụ công cuộc đổi mới đất nước. Điển hình như Tập đoàn Vingroup tận dụng công nghệ và thu hút các nhân sự am hiểu công nghệ của nước ngoài để rút ngắn thời gian tiếp cận công nghệ mới của thế giới trong dự án Vinfast.

         Kết hợp tốt việc tăng năng lực nội sinh về khoa học công nghệ với tiếp thu tri thức, công nghệ của thế giới là hết sức cần thiết. Không đủ năng lực khoa học trong nước thì không thể tiếp thu làm chủ công nghệ nhập từ ngoài, hơn nữa do điều kiện đặc thù của mỗi nước, có những công nghệ nhập từ nước ngoài nếu không cải tiến thì sẽ không phù hợp, thậm chí gây lãng phí.

          Các chương trình nghiên cứu khoa học phải tập trung vào những vấn đề cơ bản và có tính đặc thù của Việt Nam để có thể tiếp thu nhanh và làm chủ các công nghệ nhập. Công nghệ thông tin cần được áp dụng triệt để trong tất các lĩnh vực. Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý ngành.

Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

a. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

– Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội.

– Áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế.

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

b. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả

– Chuyển dịch, phát triển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.

– Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức.

c. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tiến tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân

Những nội dung cụ thể của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta trong những năm trước mắt

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hoá, điện khí hoá, thuỷ lợi hoá, đưa nhanh tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh phù hợp với từng vùng, từng địa phương; phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao, vùng trồng trọt và chăn nuôi tập trung, doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ gắn với hình thành các ngành nghề, làng nghề, hợp tác xã, trang trại, tạo ra những sản phẩm có thị trường và hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ

Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tác, công nghiệp phần mềm và công nghiệp hỗ trợ có lợi thế cạnh tranh, tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động; phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế. Phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, sản xuất tư liệu sản xuất quan trọng theo hướng hiện đại.

Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Tạo bước phát triển vượt bậc của các ngành dịch vụ, nhất là những ngành có chất lượng cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh, đưa tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP.

Phát triển kinh tế vùng

Phát triển các vùng trong cả nước và tạo sự liên kết giữa các vùng và nội vùng; thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực, tác động lan toả đến các vùng khác; đồng thời tạo điều kiện phát triển nhanh hơn cho các vùng kinh tế đang còn nhiều khó khăn.

Phát triển kinh tế biển

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển trong khu vực, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế.

TAGs : kỳ yêu nào vệ môi vai trò tầm tiếng anh giang đâu mấy nhật thất bại bắc cổ châu phi ví dụ xô dầu nằm nhóm dược 11 lần gốm gồm 10 gdcd bao j riêng đúng hay sai khép kín câu kì ích mô mỹ giai đoạn mông bình ảnh hưởng singapore hàn đài loan âu vĩnh phúc png lối powerpoint lễ qdnd cnxh sao thái 1986 silicat silic 9 trưng hạn đô luôn thơ wiki wikipedia thắng xhcn y lê ngọc tú viện pdf download bếp ty tnhh flc thanh hoa la gi chỗ hà máy chuyên môn hữu bài 18 2 phạm ngũ lão logo xanh trạng 6 dương giảng soạn violet hóa-hiện bạc liêu hát nói mối ngàn vàng vi du 2020 12 em phố đà nẵng g 8 xii slide luận lớp lâm 1994 tỉnh phú thọ rõ sách suy nghĩ video xu ý khách loigiaihay trắc nghiệm viết tảng tiểu niên nghị biện

About admin