Quy luật phân li độc lập thực chất nói về

Thực chất của quy luật phân li độc lập là nói về?

A. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3:1)n.

B. Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng.

C. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh.

D. Sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân.

Lời giải:

Đáp án D

 

 

 

Tag: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về

About admin