Ôn Tập Phản Ứng NaOH Với Este

1. este nào tác dụng với naoh tạo 2 muối

C6H5COOC6H5 + 2NaOH → C6H5COONa + C6H5ONa + H2O.

CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa.

CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3 + 2NaOH → CH3COONa + C2H5COONa + C2H4(OH)2.

2. đun nóng este x trong naoh thu được natri acrylat

Đun nóng este X trong NaOH thu được natri acrylat và ancol đơn chức Y. Oxi hóa Y trong điều kiện thích hợp thu được axit acrylic. Hãy cho biết công thức phân tử của X.

Đáp án

C6H8O2

3. este nào tác dụng với naoh thu được ancol metylic

HCOOCH3

4. este nào tác dụng với naoh thu được ancol etylic

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH ( ancol etylic)

5. este tác dụng với naoh tạo andehit

Este đơn chức + NaOH → 1 muối + 1 andehit

VD: CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + [CH2 = CH – OH] → CH3CHO

6. este tác dụng với naoh thu được natri axetat

Thủy phân hoàn toàn este X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được natri axetat và etanol. Công thức của X là

CH3COOC2H5

7. este x đơn chức tác dụng với naoh

Câu hỏi:

Este X đơn chức tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có công thức phân tử là C3H5O2Na và ancol Y1. Oxi hóa Y1 bằng CuO nung nóng thu được anđehit Y2. Y2 tác dụng với AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol Y2. Vậy tên gọi của X là

Đáp án:

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

R1OH + CuO → RCHO + AgNO3 + NH3 → 4Ag.

⇒ Y2 là HCHO.

⇒ Y1 là CH3OH.

C3H5O2Na là muối CH3CH2COONa

Vậy X là CH3CH2COOCH3

8. este đa chức tác dụng với naoh

– Khi xà phòng hóa este 2 chức với dung dịch NaOH cho:

* 1 muối + 1 ancol + 1 anđehit thì este đó có cấu tạo: R1 – OOC – R – COO – CH = CH – R2

Phản ứng: R1 – OOC – R – COO – CH = CH – R2 + NaOH → NaOOC – R – COONa + R1 OH + R2 – CH2 – CHO

* 2 muối + 1 ancol thì este đó có cấu tạo: R1 – COO – R – OOC – R2

Phản ứng: R1 – COO – R – OOC – R2 + 2NaOH → R1 – COONa + R2 – COONa + R(OH)2

Ta có : nOH−=2neste=∑nmuoi=nancol=neste

* 1 muối + 2 ancol thì este đó có cấu tạo: R1 – COO – R – OOC – R2

Phản ứng: R1 – OOC – R – COO – R2 + 2NaOH → NaOOC – R – COONa + R1OH + R2OH

Ta có : nOH−=2nmuoi=2neste;nOH−=2∑nruou

* 1 muối + 1 ancol thì este đó có cấu tạo: R(COOR’)2 hoặc (RCOO)2R’

Phản ứng: R(COOR’)2 + 2NaOH → NaOOC – R – COONa + 2R’OH

(RCOO)2R’ + 2NaOH → 2RCOONa + 2R’(OH)2

9. este của phenol + naoh

Khi xà phòng hóa 1 este đơn chức mà có: nNaOH phản ứng= 2.neste.

→ Este đơn chức đó là este của phenol có công thức tổng quát là: RCOO-C6H4-R’.

Trong trường hợp này sẽ tạo ra 2 muối, trong đó có muối phenolat.

RCOO-C6H4-R’ + 2NaOH → RCOONa + R’-C6H4-ONa + H2O.

10. este + naoh dư không tạo ra hai muối

CH3OOC-COOCH3 + 2NaOH → (COONa)2 + 2CH3OH (chỉ tạo ra một muối)

11. este vòng c5h8o2 + naoh

Câu hỏi:

Cho 10 gam este X có công thức phân tử C5H8O2 tác dụng với lượng Naoh vừa đủ, cô cạn dd sau phản ứng thu đc 14 gam muối khan Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với dd axit loãng thu được hợp chất hữu cơ Z không phân nhánh. Công thức ctạo của Z là:

Đáp án:

mtang=4,n=0.1=>este vòng

=>sp có dạng R(OH)COOH với ct trên thì C4H8(OH)COOH

12. đun nóng este ch3cooc6h5 với lượng dư dung dịch naoh

Đun nóng este CH3COOC6H5 với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

CH3COOC6H5 là este của phenol

→ thủy phân trong môi trường kiềm thu được 2 muối:

CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COOa + C6H5Na + H2O

13. bài tập về este tác dụng với naoh

BÀI TOÁN HỖN HỢP ESTE VÀ CÁC CHẤT HỮU CƠ KHÁC

( ancol, axit cacboxylic, …)

Khi đầu bài cho 2 chức hữu cơ khi tác dụng với NaOH hoặc KOH mà tạo ra:

+ 2 muối và 1 ancol thì có khả năng 2 chất hữu cơ đó là

– RCOOR’ và R’’COOR’ có nNaOH = nR’OH

– Hoặc: RCOOR’ và R’’COOH có nNaOH > nR’OH

+ 1 muối và 1 ancol có những khả năng sau

– RCOOR’ và ROH

– Hoặc: RCOOR’ và RCOOH

– Hoặc: RCOOH và R’OH

+ 1 muối và 2 ancol thì có những khả năng sau

– RCOOR’ và RCOOR’’

– Hoặc: RCOOR’ và R’’OH

* Đặc biệt chú ý: Nếu đề nói chất hữu cơ đó chỉ có chức este thì không sao, nhưng nếu nói có chức este thì chúng ta cần chú ý ngoài chức este trong phân tử có thể có thêm chức axit hoặc ancol!

Ví dụ 1: Hỗn hợp A gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z đơn chức đồng phân của nhau, đều tác dụng được với NaOH. Đun nóng 13,875 gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 15,375 gam hỗn hợp muối và hỗn hợp ancol có tỉ khối hơi so với H2 bằng 20,67. Ở 136,50C, 1 atm thể tích hơi của 4,625 gam X bằng 2,1 lít. Phần trăm khối lượng của X, Y, Z (theo thứ tự KLPT gốc axit tăng dần) lần lượt là:

A. 40%; 40%; 20% B. 40%; 20%; 40%

C. 25%; 50%; 25% D. 20%; 40%; 40%

Bài giải

Ví dụ 2: Hỗn hợp X có khối lượng m(g) chứa một axit đơn chức no Y và một rượu đơn chức no Z cùng số nguyên tử cacbon với Y. Chia hh X thành 3 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít H2 (đktc)

Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn được 22g CO2 và 10,8g H2O

XĐ CTPT của Y và Z.

Tìm m

Đun nóng phần 3 với H2SO4 đặc thu được 7,04g este. Tính hiệu suất phản ứng este hoá.

Bài giải

nCO2 = 0,5 ; nH2O = 0,6

Do axit và ancol đơn chức nên : nX = 2nH2 = 0,25

=> số nguyên tử C : = nCO2/nhh = 0,5/0,25 = 2

CH3COOH và C2H5OH

Có : nrượu = nH2O – nCO2 = 0,1 (do axit no thì nCO2 = nH2O)

=> naxit = 0,15 => m = 13,6g

H = 80%

Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm 2 chất A, B mạch hở, đều chứa các nguyên tố C, H, O và đều không tác dụng Na. Cho 10,7g hh X tác dụng vừa đủ NaOH rồi cô cạn sản phẩm thu được phần rắn gồm 2 muối natri của 2 axít đơn chức no đồng đẳng liên tiếp và phần hơi bay ra chỉ có một rượu E duy nhất. Cho E tác dụng với Na dư thu được 1,12lít H2 (đktc). Oxi hoá E bằng CuO đun nóng và cho sản phẩm có thể tham gia phản ứng tráng gương.

Tìm CTCT của E biết dE/KK = 2

Tìm CTCT A, B biết MA < MB

Bài giải

a. ME = 58 => E: C3H6O : CH2=CH-CH2OH (rượu allylic)

b. Theo bài ra A, B là 2 este đơn chức, đồng đẳng liên tiếp: COOC3H5

nX = nrượu = 2nH2 = 0,1 => MX = 107 => = 22

A: CH3COOCH2-CH=CH2

B: C2H5COOCH2-CH=CH2

Ví dụ 4: Hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ X, Y đều no, đơn chức và tác dụng với NaOH (MX > MY). Tỉ khối hơi của A so với H2 là 35,6. Cho A td hoàn toàn với dd NaOH thấy hết 4g NaOH, thu được 1 rượu đơn chức và hh 2 muối của 2 axit đơn chức. Cho toàn bộ lượng rượu thu được td với Na dư được 672 ml H2 (đktc). Tìm CTPT X, Y.

Bài giải

nA = nNaOH = 0,1 ; nrượu = 2nH2 = 0,06

Ta thấy X, Y đơn chức mà nrượu < nNaOH nên hh A gồm: X là axit (CxH2xO2) và Y là este (CyH2yO2)

nY = nrượu = 0,06 => nX = 0,1 – 0,06 = 0,04

ð mA = 71,2. 0,1 = 7,12 = (14x + 32)0,04 + (14y + 32)0,06

ð 0,56x + 0,84y = 3,92

Với x>y 2 => x = 4, y = 2

CTPT: C4H8O2 và C2H4O2

Ví dụ 5: Hỗn hợp X gồm 1 ancol no, đơn chức và 1 axit no, đơn chức mạch hở. Chia X thành 2 phần bằng nhau.

– Đốt cháy hoàn toàn phần 1 sản phẩm thu được cho qua bình nước vôi trong dư thấy có 30g kết tủa.

– Phần 2 được este hoá hoàn toàn vừa đủ thu được 1 este, đốt cháy este này thu được khối lượng H2O là:

A. 1,8g B. 3,6g C. 5,4g D. 7,2g

Bài giải

Suy luận: Ta thấy số C trong este bằng tổng C trong axit và ancol => Khí đốt este và hh (axit, ancol) thì thu được CO2 như nhau.

Mặt khác đốt este no, đơn chức có nH2O = nCO2 = 0,3

Chi tiết:

CnH2n+1OH nCO2

CmH2m+1COOH (m+1)CO2

CmH2m+1COOCnH2n+1(n+m+1) H2O

phản ứng vừa đủ => nax = nancol = x => nCO2 = (n+m+1)x = 0,3

Đốt este: nH2O = (n+m+1)x = 0,3 => C

Ví dụ 6: Hỗn hợp A gồm axit axetic và etanol. Chia A thành ba phần bằng nhau.

+ Phần 1 tác dụng với Kali dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra.

+ Phần 2 tác dụng với Na2CO3 dư thấy có 1,12 lít khí CO2 thoát ra. Các thể tích khí đo ở đktc.

+ Phần 3 được thêm vào vài giọt dung dịch H2SO4, sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian. Biết hiệu suất của phản ứng este hoá bằng 60%. Khối lượng este tạo thành là bao nhiêu?

A. 8,80 gam B. 5,20 gam C. 10,56 gam D. 5,28 gam

 

 

 

 

Tag: NaOH natri hydroxit – Xút vảy – Xút lỏng – Xút hạt – Xút lệ c8h8o2 tao muoi va benzen xeton sơ đồ ester thơm amino c6h12o2 50g cual es la propiedad de compuesto đây fomat giữa ch2=chcooch3 200ml 1m reactia acidului acetic cu reactie phương trình sinh calculeaza masa soda caustica care necesara sare đ cộng da chuc tac voi reaction hydrolysis of mit mas c5h10o2 ce vs as early 1938 the use was suggested means removing and sodium hydroxide

About admin