Mối Quan Hệ Giữa Axit Axetic Và Vinyl axetat

Điều chế vinylaxetat từ axit axetic

Axit axetic và axetilen

CH3COOH + HC≡CH ⇌ CH3COOCH=CH2.

Ví dụ: Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan. Số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Đáp án: stiren, axit acrylic, vinylaxetilen

 

Hanimex chuyên bán buôn bán lẻ CH3COOH 99% – Axit Axetic – Acid Acetic – Giấm – Axit Acetic

Tag: vinyl axetat dieu che tu

About admin