Công thức hóa học lớp 9

Công thức hóa học lớp 9 hk1 & Các công thức hóa học lớp 9 hk2

Phản ứng của kim loại với phi kim

3Fe + 2O2 -> Fe3O4

2Na + Cl2 -> 2NaCl

Phản ứng của kim loại với dung dịch axit

Zn + H2SO4 (loãng) -> ZnSO+ H2

Phản ứng của kim loại với dung dịch muối

Cu + 2AgNO3 -> Cu (NO3)2 + 2Ag

Phản ứng của kẽm với dung dịch đồng (II) sunfat

Zn + CuSO-> ZnSO+ Cu

Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Fe + CuSO-> FeSO+ Cu

Sau đây là dãy hoạt động hóa học của một số kim loại thường gặp: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

Chuyên đề hidrocacbon – Metan (CH4)

CH+ 2O2 -> CO2 + 2H2O

CH4 + Cl-> CH3Cl + HCl

Chuyên đề hidrocacbon – Etilen (C2H4)

C2H4 + 3O-> 2CO2 + 2H2O

CH= CH+ Br2 -> CHBr – CHBr

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: lop cồn 90 kì 1

About admin