Chức năng đài truyền hình thanh hóa ttv

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá

Chức năng: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật chế độ chính sách của Nhà nước, quản lý thống nhất sự nghiệp phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh về lĩnh vực phát thanh và truyền hình;

Có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu:

1. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về lĩnh vực phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

2. Nghiên cứu, xây dựng trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển về phát thanh và truyền hình trong tỉnh, các chương trình phát thanh và truyền hình theo định hướng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh nhằm kịp thời phổ biến, tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị và các chủ trương công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, tổ chức chỉ đạo thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Triển khai thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách của Trung ương và của UBND tỉnh về quản lý phát thanh và truyền hình; phát hiện các vấn đề về cơ chế, chính sách của Nhà nước không phù hợp, đề xuất với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ xung;

4. Lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ về phát thanh và truyền hình ở địa phương trình UBND tỉnh;

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý thống nhất trang thiết bị kỹ thuật chuyên môn các đài huyện và cơ sở;

6. Tổ chức và quản lý việc hợp tác quốc tế lĩnh vực phát thanh và truyền hình do UBND tỉnh giao;

7. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, kinh phí của Đài được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

Lịch phát sóng đài truyền hình thanh hóa

http://truyenhinhthanhhoa.vn/phim-hay-ttv/

 

 

 

 

 

 

 

Tag: truyen hinh cáp sctv online ttv fpt tuyến

About admin