Chủ nghĩa duy vật chất phác là gì

Chủ nghĩa duy vật chất phác là gì

Chủ nghĩa duy vật chất phác là kết quả nhận thức của các nhà triết học duy vật thời kỳ cổ đại. Họ thừa nhận tính thứ nhất của vật chất nhưng lại đồng nhất vật chất với một hay dạng tồn tại cụ thể của vật chất, coi đó là thực thể đầu tiên, là bản nguyên của vũ trụ. Đó là sự nhận thức mang tính trực quan nhưng chủ nghĩa duy vật chất phác Scó ưu điểm là đã lấy bản thân giới tự nhiên để giải thích giới tự nhiên mà không viện đến một thần linh hay một đấng sáng tạo nào để giải thích thế giới.

Chất phác tiếng anh

naive hoặc plain

Chủ nghĩa duy vật chất phác trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất đã:

A. Đồng nhất vật chất với vật thể

B. Đồng nhất vật chất với một hoặc một số vật thể cụ thể cảm tính.

C. Đồng nhất vật chất với nguyên tử và khối lượng.

D. Đồng nhất vật chất với nguyên tử

Lời giải:

Đáp án B

 

 

 

 

 

Tag: âu sinh thật thà tiếng anh

About admin