Bản chất thuận nghịch của dung dịch điện li

Bản chất thuận nghịch của dung dịch điện ly

– Điện li là một quá trình thuận nghịch, vì trong dung dịch đồng thời với sự phân li của chất điện li thành ion thì các ion cũng kết hợp nhau tạo lại phân tử chất. Do đó có thể biểu diễn sự điện li bằng hai mũi tên ngược chiều.

Na2CO3 ⇌ 2Na+ + CO32-

– Chất điện li hầu như hoàn toàn : chất điện li mạnh.

Chất chỉ điện li một phần nhỏ khi hoà tan : chất điện li yếu.

– Độ điện li (a): là tỉ số giữa số phân tử tham gia điện li và số phân tử hoà tan ban đầu.

a = X’/X.100 = n´/N 100 = C´/C 100 (%)

* X’ , n’ , C’ : là số phân tử, số mol, nồng độ của chất tham gia điện li.

* X , n , C : là số phân tử, số mol, nồng độ của chất điện li ban đầu trong dung dịch.

a £ 0,03 (3%) : chất điện li yếu, lượng chất bị điện li phụ thuộc vào a.

a > 0,3 (30%) : chất điện li mạnh.

 

 

Tag: hay phương viết

About admin