Từ sắt và các hóa chất cần thiết

Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt: Fe304, Fe203 và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có.

Lời giải:

a) 3Fe + 2O2 → Fe304

b) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe203 + 3H20

 

 

 

Tag: từ sắt và các hóa chất cần thiết hãy viết

About admin