Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa theo thông tư 133

Giao nhận hàng hóa tiếng anh là gì

Freight forwarder

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa theo thông tư 133

Đơn vị: …………………………

Bộ phận: ………………………

Mẫu số 01 – TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày……tháng…..năm…..

Số:……………..

Nợ:…………….

Có:…………….

 

Căn cứ Quyết định số: …………… ngày……tháng……năm…… của …………………………… về việc bàn giao TSCĐ ………………………

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

– Ông/Bà ………………………………………………… chức vụ………………………….. Đại diện bên giao

– Ông/Bà ………………………………………………… chức vụ………………………….. Đại diện bên nhận

– Ông/Bà ………………………………………………… chức vụ …………………………. Đại diện ……………

Địa điểm giao nhận TSCĐ: …………………………………………………………………………………………….

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

 

 

 

 

STT

Tên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ) 

 

Số hiệu TSCĐ

 

Nước sản xuất (XD)

 

 

Năm sản xuất

 

Năm đưa vào sử dụng

 

Công suất (diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá tài sản cố định
 

Giá mua (ZSX)

 

Chi phí vận chuyển

 

Chi phí chạy thử

 

 

 

Nguyên giá TSCĐ

 

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

ABCD12345678E
             
Cộngxxxxx     x

 

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

 

Số thứ tựTên, qui cách dụng cụ, phụ tùngĐơn vị tínhSố lượngGiá trị
ABC12
     

 

Giám đốc bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng bên nhận

(Ký, họ tên)

Người nhận

(Ký, họ tên)

Người giao

(Ký, họ tên)

Biên bản bàn giao hàng hóa bằng tiếng anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 

Independence – Freedom – Happiness

Company: …

Number: ……

                   ……., day month Year …….     

 

 

 

RECEIPT OF DELIVERY

– Pursuant to the Sale and Purchase Agreement between …………………………………… ………

 

– Based on the Order dated …………… of the Company …………….

 

Today, day …… month …. year At ……… … …………………………………., We include:

 

PARTY A (Consignee): ………………………………………………………………

– Address : ……………………………………………………………………………….

– Telephone: Fax : ……………………………………….

– Representative: Mr. ……………………………… .. Position: ……………………… ………..

 

PARTY B (party of goods): ……………………………………. ………………………………………….. ……….

– Address : ……………………………………………………………………………….

– Telephone: Fax : ………….. …………………

– Representative of Mr. / Mrs. ……………………………… .. Position: ………………………………

The two sides agree on the delivery quantity as follows:

Numerical order

 

Name of goodscategoriesĐVTquantityNote
      
      

Party A affirms that Party B has assigned Party A the right type and quantity as above.

Both parties agree, sign the agreement. The minutes are made in 02 copies, each party keeps 01 copy with the same legal value.

                   Party A                                                                               Party B

              (Bên nhận hàng)                                                              (Bên giao hàng)

 

 

 

 

 

 

 

Tag: hang maẫu 2018 thương thảo hợp đồng sắm excel download chịu sự sát hải quan hủy tồn kho kiểm kê giản trả lại thanh lý mới nhất hỏng mất biểu bb form phiếu

About admin