Daily Archives: September 22, 2020

Form Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn

Form Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Nội dung cơ bản của biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau: Tên Công ty …………………………… Địa chỉ: …………………………………. ĐT: ……………….. Fax: ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-***——— …………, ...

Read More »

Gọi Ngay!